کاهش سود 22 درصدی شراز در پیشبینی سال 93

پیروز
پیروز
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
اخبار شرکت های بورسی

به گزارش بورسینس به نقل از کدال :

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پالايش نفت شيراز ( نماد : شراز ) طی نامه شماره مورخ 1392/12/19 پیش بینی حسابرسی نشده درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 1,027,549 میلیون ریال مبلغ 2,379 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. 

 

سایر اطلاعات:

 1) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 را با سرمايه 028ر1 ميليارد ريال در تاريخ 20/01/92 (به بازار منعکس نگرديد) مبلغ 489ر1 ريال و در تاريخ 09/02/1392و 11/07/92 (حسابرسي شده) مبلغ 626ر3 ريال و طبق اطلاعات پيوست مبلغ 985ر2 ريال اعلام نموده است. شايان ذکر است که شرکت مطابق فايل الکترونيکي پيوست، دليل تعديل جزئيات پيش بيني را مربوط به کاهش نرخ واقعي فروش فرآورده ها در سال 92 نسبت به پيش بيني اوليه اعلام نموده است. مزيد اطلاع، توجه سهامداران محترم را به اطلاعيه شفاف سازي منتشره در تاريخ 08/08/92 مبني بر لزوم بازنگري پيش بيني سال 92 و پاسخ شرکت مبني بر عدم نياز به تعديل پيش بيني ارائه شده، جلب مي نمايد.

2) پيش بيني عملکرد سال مالي 93 در مقايسه با پيش بيني عملکرد سال مالي قبل به ترتيب فروش 1 درصد افزايش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 3 درصد افزايش، سود عملياتي 24 درصد کاهش و سود خالص 20 درصد کاهش نشان مي دهد. شايان ذکر است که شرکت دلايل تغيير جزئيات پيش بيني را اعلام ننموده است.

3) مزيد اطلاع، شرکت در جزئيات پيش بيني سال قبل، بخشنامه شماره 49565 مورخ 31/04/92 شرکت پالايش و پخش را در خصوص ضرورت عدم شناسايي درآمد حاصل از مابه التفاوت (ناشي از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتي) حاصل از فروش فرآورده هايي که از موجودي نفت خام سال 1391 توليد و در سال 92 به فروش رسيده، در نظر نگرفته و ذخيره اي بابت آن برآورد ننموده است. از سوي ديگر مطابق مفاد بند 5 گزارش حسابرسي منتشر شده در تاريخ11/07/92، سود پيش بيني شده سال 1392 شامل حدود 500ر1 ميليارد ريال سود حاصل از تفاوت نرخ ارز مبناي محاسبات فروش موجودي هاي ابتداي سال است. شايان ذکر است در صورت دريافت اعلاميه قطعي شرکت پالايش و پخش در خصوص منظور نمودن ذخاير موجوديهاي نفت خام و فرآورده ها، سود خالص سال 92 به ميزان اعلام شده از سوي آن شرکت کاهش خواهد يافت.

4) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را با سرمايه 028ر1 ميليارد ريال در تاريخ 30/11/92 مبلغ 148ر1 ريال (طبق درخواست کتبي شرکت به بازار منعکس نگرديد)، در تاريخ 03/12/92 مبلغ 704ر2 ريال (به بازار منعکس نگرديد) و طبق اطلاعات پيوست مبلغ 379ر2 ريال اعلام نموده است.
مزيد اطلاع، شرکت درتاريخ 30/11/92 پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را به مبلغ 148ر1 ريال اعلام نمود. با توجه به تغيير با اهميت عملکرد سال مالي 93، نماد معاملاتي شرکت در تاريخ 30/11/92 بسته شد. ليکن شرکت پيش از انتشار اطلاعات درسامانه کدال، طي نامه پ ش/100/91/29392 مورخ 30/11/92 (پيوست شماره 1) درخواست عدم انتشار پيش بيني مزبور تا اطلاع ثانوي را نمود. متعاقباً در تاريخ 03/12/92 پيش بيني تعديل شده سال مالي 93 را به مبلغ 704ر2 ريال اعلام و ارسال نمود. پيش بيني جديد به ميزان 136 درصد نسبت به پيش بيني اوليه افزايش يافته بود. مجدداً در تاريخ 05/12/92 شرکت پيش بيني عملکرد 93 خود را اصلاح (پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/1393 به مبلغ 379ر2 ريال) و به سازمان ارائه نمود. آخرين پيش بيني به ميزان 107 درصد نسبت به پيش بيني اوليه افزايش يافته بود. با توجه به تغييرات شديد پيش بيني ارائه شده،نامه اي از سوي سازمان براي شرکت ارسال (پيوست شماره 2) و جلسه اي با مديران شرکت و نماينده سهامدار عمده منعقد گرديد. مطابق نظر سهامدار عمده و مديران شرکت مزبور، پيش بيني پيوست وضعيت سال مالي 93 را به نحو صحيح و مطلوب ارائه مي نمايد. توجه سرمايه گذاران را به تغييرات اطلاعات و قابليت اتکاء آن جلب مي نمايد.

5) مطابق اطلاعات دريافتي از شرکت، مفروضات پيش بيني سال مالي 93 عمدتاً شامل موارد زير است:
الف) تغيير الگوي مصرف خوراک و افزايش ميعانات گازي
ب) افزايش سپرده هاي بانکي و سود سپرده
ج) تعميرات اساسي واحدهاي تقطير، گاز مايع و مراکس به مدت 23 روز و واحدهاي آيزوماکس، هيدروژن سازي، آمين، آب ترش و گوگردزدايي به مدت 34 روز. شرکت معتقد است بدليل افزايش کارايي واحدها پس از تعميرات اساسي، کاهش توليد دوره تعميرات جبران خواهد شد.
د) نرخ تسعير ارز به ازاي هر دلار مبلغ 500ر26 ريال مي باشد.
ه) نرخ فروش فرآورده ها بر اساس نرخ هاي اعلام شده توسط شرکت ملي پالايش و پخش بر اساس ميانگين نرخهاي بين المللي (فوب خليج فارس) محاسبه شده است.
و) ميانگين نرخ نفت خام و ميعانات گازي سال 1393 به نرخ 100 دلار براي هر بشکه و با اعمال 5 درصد تخفيف محاسبه شده است.
ز) يارانه هزينه حمل نفت خام در سال 1393 مبلغ کل 289 ميليارد ريال و در حساب ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي پيش بيني شده است.
ضمنا فايل الکترونيکي مفروضات مبناي پيش بيني سود سال 93 به عنوان ضمائم در سامانه قابل دسترس مي باشد.

6) مطابق اعلام شرکت، هيئت‌مديره در نظر دارد تقسيم 90 درصد از سود عملکرد سال مالي 93 را بين سهامداران، به مجمع عمومي عادي ساليانه پيشنهاد نمايد.

7) مطابق اطلاعات دريافتي، پيش بيني درآمد حاصل از سرمايه گذاريها براي سال مالي 93 به مبلغ 479 ميليارد ريال (معادل 20 درصد سود خالص و به ازاي هر سهم مبلغ 466 ريال) مربوط به سود سپرده هاي بانکي با متوسط نرخ 17 درصد مي باشد.

8) مطابق بند 3 گزارش حسابرس در خصوص صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه منتهي به 31/06/92: “ماليات عملکرد سال هاي 1385 تا 1391 براساس سود ابرازي محاسبه، پرداخت و يا ذخيره شده است. براي سال هاي 1385 و 1386 برگ ماليات قطعي و براي سال هاي 1387 تا 1390 برگ تشخيص ماليات صادر شده که ماليات مطالبه شده براي آن سال ها جمعا مبلغ 921 ميليارد ريال بيشتر از مبالغ پرداختي و يا ذخيره شده است. همچنين براساس برگ هاي تشخيص صادره براي ماليات هاي تکليفي و حقوق سال هاي 1385 تا 1390 مبلغ 90 ميليارد ريال ماليات اضافي مطالبه شده است. شرکت نسبت به برگ هاي ماليات صادر شده اعتراض کرده و از اين بابت ذخيره اي در حساب ها منظور نکرده است. براي مبالغ مطالبه شده به شرح بالا و همچنين ماليات عملکرد سال 1391 و دوره مياني مورد گزارش نيز ذخيره اضافي لازم است، ولي تعيين مبلغ آن موکول به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي و روشن شدن نتيجه اعتراض شرکت است.”

9) مطابق بند 4 گزارش حسابرس در خصوص صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه منتهي به 31/06/92: “براساس برگ هاي قطعي ماليات و عوارض ارزش افزوده سال هاي 1388 و 1389 و جرايم آن 099ر2 ميليارد ريال و براساس برگ هاي قطعي عوارض آلايندگي سال هاي 1387 تا 1389 و جرايم آن 167 ميليارد ريال بيشتر از مبالغ پرداختي شرکت مطالبه شده است. شرکت نسبت به مبالغ مطالبه شده اعتراض کرده و از اين بابت ذخيره اي در حساب ها منظور نکرده است. براي ماليات و عوارض سال هاي ياد شده و جرايم آن کسري ذخيره وجود دارد که تعيين مبلغ دقيق آن موکول به مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت خواهد بود.”

10) مطابق بند 5 گزارش حسابرس در خصوص صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه منتهي به 31/06/92: “موجودي هاي مواد اوليه، در جريان ساخت و ساخته شده ابتداي سال 1392 برمبناي نرخ ارز مرجع قيمت گذاري شده است. طبق اعلام معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت، درآمد حاصل از فروش موجودي هاي يادشده متعلق به شرکت هاي پالايش نفت است، درنتيجه فروش اين موجودي ها که در سال جاري برمبناي محاسبات ارز با نرخ ارز مبادله اي انجام شده به عنوان درآمد شرکت شناسايي شده است. از طرف ديگر شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران طي اعلاميه بدهکار که در مهر ماه براي شرکت ارسال شده بابت تفاوت نرخ ارز موجودي هاي نفت خام و فراورده هاي ويژه ابتداي سال 485 ميليارد ريال مطالبه کرده است. بدهي مزبور مورد تاييد شرکت نبوده و در نتيجه از اين بابت ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از اختلاف نظر معاون وزارت نفت و شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران در حال حاضر امکان پذير نيست.”

11) مطابق بند 7 گزارش حسابرس در خصوص صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه منتهي به 31/06/92: “همان گونه که در يادداشت توضيحي 2-1-5 درج شده طي سال هاي 1388 تا 1390 جمعا مبلغ 091ر2 ميليارد ريال بابت مابه التفاوت قيمت آزاد و قيمت مصوب فراورده “سوخت هوايي” ( با احتساب مابه التفاوت مربوط به قيمت وکيوم باتوم در سال 1388 ) به عنوان درآمد شناسايي و به حساب بدهي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران منظور شده است. طبق مصوبه مورخ 25/5/1388 هيات مديره شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران مقرر شده که مابه التفاوت قيمت آزاد و قيمت مصوب توسط شرکت هاي پالايش نفت به حساب بدهکار آن شرکت منظور شود و پيگيري لازم در خصوص نحوه دريافت آن از طريق مراجع ذي صلاح به عمل آيد. با توجه به اين که فراورده هاي مزبور جزو پنج فراورده اصلي مشمول محاسبه مابه التفاوت تصريح شده در قوانين بودجه سال هاي يادشده نبوده، حصول اطمينان از نبود ادعاي احتمالي در اين مورد امکان پذير نشده است.”

12) مزيد اطلاع، با توجه به تاکيد بازرس قانوني در خصوص در نظر داشتن بندهاي 4 و 5 گزارش و تقسيم 800 ريال سود در مجمع عمومي سال مالي 1391 به ازاي هر سهم، سهامدار عمده شرکت (گروه گسترش نفت و گاز پارسيان) متعهد شده است که در صورت عدم رفع موارد اشاره شده تا تاريخ مجمع سال 1392، حداقل به ميزان 800 ريال به ازاي هر سهم، از سود سال 1392 تقسيم نگردد. در اين خصوص نوجه سهامداران را به اطلاعيه شفاف سازي منتشره در تاريخ 08/08/92 جلب مي نمايد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

سایر مطالب: پیشبینی سود سال 93 شراز, تعدیل منفی شراز, شراز

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
پیروز

پیروز

سلام. درج پیشبینی مسابقات پلکان و گزارش های کدال در سایت بورسینس به عهده بنده است. لطفا نظرات خود را در رابطه با مطالب انتشاری در بخش دیدگاه بیان کنید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب