تحلیل بنیادی و محاسبه ناو “پارسان”

شجاع‌الدین جهاندیده
شجاع‌الدین جهاندیده
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
تحلیل سهام

شركت گسترش نفت و گاز پارسيان در 8/5/1386 تأسيس و در تاريخ 12/11/1390 به گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (سهامي عام) تغيير نام يافت. در حال حاضر اين شركت در زمينه سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي و به عنوان بزرگترين هلدينگ تخصصي پتروشيمي، نفت و گاز در سطح كشور مطرح مي باشد. سهامداران عمده شرکت نیز به شرح جدول زیر می باشند:

 

سهامدار

تعداد سهام

درصد سهام

شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام-بخش1

8,293,328,334

82.93

موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير

352,921,133

3.52

شركت كيامهستان

166,112,816

1.66

شركت گروه بهمن

116,500,000

1.16

 

 

روند سودآوری


رشد سودآوری پارسان که یک شرکت پترو پالایشی می باشد با توجه به رشد سود زیر مجموعه ها همواره صعودی و با ثبات بوده است. شرکت برای سال مالی 92 در آخرین بودجه اعلامی مبلغ 1809 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که سیاست تقسیم سود آن نیز 90 درصد می باشد. برای سال جاری می تواند سود 1809 ریالی را به بیش از 200 تومان نیز افزایش دهد که جزئیات این برآورد در ادامه توصیح داده خواهد شد.

 

شرح

1391

بودجه سال 92

برآورد تحلیلی سال 92

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

11,044,909

18,505,520

21,647,291

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

946,368

741,660

741,660

سود هر سهم ( ریال )

1903

1809

2,123

سود نقدی هر سهم(ریال)

1810

پیشنهاد 90 درصدی

پیشنهاد 90 درصدی

سرمایه(میلیون ریال)

6,000,000

10,000,000

10,000,000

 

 

در جدول زیر به برآورد سود هر سهم شرکت با توجه به جزئیات سودآوری زیر  مجموعه ها پرداخته شده است.قبل از بررسی نکات مهم در این برآورد لازم است ذکر شود که 47 درصد سود حاصل از سرمایه گذاری های پارسان مربوط به پتروشیمی پردیس می باشد و 95 درصد سود سرمایه گذاری ها هم مربوط به سود شرکت های زیر مجموعه بورسی و مابقی متعلق به سود شرکت های زیر مجموعه غیر بورسی عمدتا سرمایه گذاری هامون سپاهان ( با 5 درصد) می باشد.

1-      سال مالی همه شرکت های زیر مجموعه پارسان به جز شپدیس و هامون سپاهان که همانند شرکت سال مالی منتهی به 30 آذر دارند،منتهی به 29 اسفند می باشد.در بودجه 92 تمامی زیر مجموعه هایی که سال مالی منتهی به 29 اسفند 91 دارند مجامع خود را برگزار کرده اند و سود هر سهم و سود نقدی آنها واقعی بوده و در بودجه سال 92 پارسان موثر می باشند.

2-      در برآورد سود هر سهم سال مالی 92 پارسان فرض را بر آن داشته ایم که سود هر سهم پتروشیمی پردیس به 500 تومان افزایش یابد و سود هر سهم سرمایه گذاری هامون سپاهان را نیز بدون تغییر لحاظ کرده ایم.

3-      در برآورد سود سال 92 شرکت،سود نقدی پالایش نفت شیراز را که اخیرا تقسیم شد را لحاظ کرده ایم این در حالی ست که این سود نقدی توسط پارسان هنوز در نظر گرفته نشده است.( به دلیل برخی مسائل مورد اختلاف با سازمان بورس در رابطه با درصد تقسیم سود)

4-      در برآورد سود سال 92 و 93 درصد مالکیت پارسان در پتروشیمی شیراز را مطابق با آخرین درصد مالکیت در پرتفوی در نظر گرفته ایم.شایان ذکر است پارسان در برآورد بودجه درصد مالکیت خود در شیراز را به دلیل برخی مشکلات در انتقال سهام خریداری شده ی این شرکت کامل در نظر نگرفته است.آخرین پرتفوی شرکت حاکی از تملک 54.77 درصدی پارسان بر پتروشیمی شیراز می باشد

5-      در برآورد سود سال 93 درصد تقسیمی سود زیر مجموعه ها را همان درصد تقسیم در بودجه 92 در نظر گرفته ایم.

6-      در برآورد سود سال 93 سود هر سهم پتروشیمی پردیس را همان 500 تومان لحاظ کرده ایم که البته به نظر می رسد برای سال بعد بیشتر از این مبلغ محقق کند.برای هامون سپاهان نیز همان سود سال 92 را لحاظ کرده ایم.

7-      با شرایط و فرضیات فوق شرکت می تواند در سال 92 مبلغی بیش از 2067 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری ها محقق کند.برای سال 93 و با توجه به آخرین بودجه سال 92 شرکت های زیر مجموعه، می تواند در اولین پیش بینی ها مبلغی بالغ بر 2536 میلیارد تومان اعلام کند که با توجه به تعدیل مثبت احتمالی زیر مجموعه ها در سال جاری می تواند آن را گام گام افزایش دهد.

 
 

نام شرکت

پیش بینی سال مالی 92/09/30( توسط شرکت)

برآورد تحلیلی سال مالی 30/09/92

برآورد تحلیلی سال مالی 30/09/93

 

سال مالی منتهی به

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم پارسان (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم پارسان (م.ریال)

سال مالی منتهی به

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم پارسان (م.ریال)

پتروشيمي پرديس

1392/09/30

4,508

4,283

8,714,816

5,000

4,750

9,674,542

1393/09/31

5,000

4,750

9,674,542

پتروشيمي زاگرس

1391/12/30

4,119

4,100

3,619,676

4,119

4,100

3,619,676

1392/12/30

6,019

5,991

5,285,155

پتروشيمي کرمانشاه

1391/12/30

2,014

1,800

1,334,063

2,014

1,800

1,334,063

1392/12/31

1,927

1,722

1,276,435

پالايش نفت تبريز

1391/12/30

1,438

1,350

1,329,159

1,438

1,350

1,329,159

1392/12/32

3,854

3,618

3,562,293

پالايش نفت شيراز

1391/12/30

684

0

0

684

800

426,580

1392/12/33

3626

2,176

1,160,298

پتروشيمي امير کبير

1391/12/30

649

550

44,276

649

550

44,276

1392/12/34

649

550

44,276

پتروشيمي مارون

1391/12/30

5,752

5,700

1,523,759

5,752

5,700

1,523,759

1392/12/35

6,118

6,063

1,620,716

پالايش نفت تهران

1391/12/30

15,924

1,592

32

15,924

1,592

32

1392/12/36

59,001

5,899

118

بورس انرژي

1391/12/30

126

50

54

126

50

54

1392/12/37

126

50

54

پتروشيمي شيراز

1391/12/30

1,579

1,520

367,287

1,579

1,520

2,122,752

1392/12/38

1,470

1,415

1,976,216

اوراق مشارکت

 

110,940

110,940

22,188

110,940

110,940

22,188

 

110,940

110,940

22,188

پالايش نفت لاوان

1391/12/30

453

0

0

453

0

0

1392/12/40

2824

282

127

حفاري شمال

1391/12/30

616

500

129,740

616

500

129,740

1392/12/41

876

711

184,490

پتروشيمي خراسان

1391/12/30

1,487

1,500

484,619

1,487

1,500

484,619

1392/12/42

1,610

1,610

520,157

جمع

 

 

 

17,569,669

 

 

20,711,440

 

 

 

25,327,065

 
 
 
 

وضعیت سود حاصل از سرمایه گذاری در غیر بورسی ها هم مطابق با جدول زیر می باشد .همانطور که مشاهده می کنید در شرکت های غیر بورسی سهم سود شرکت عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در سرمایه گذاری هامون سپاهان می باشد.

در پرتفوی هامون سپاهان مالکیت بیش از 40 میلیون سهمی در شپدیس، مالکیت بیش از 29 میلیون سهمی در شبریز،مالکیت بیش از 16 میلیون سهمی در غدیر و مالکیت بیش از 43 میلیون سهمی در کرمانشاه دیده می شود

 

 

نام شرکت

پیش بینی سال منتهی به 92/09/30

سال مالی منتهی به

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم پارسان(م.ریال)

حمل و نقل ريلي نيرو

1392/06/31

826

743

40,939

سرمايه گذاري هامون سپاهان

1392/09/30

810,832

810,832

810,829

ساير

1391/12/30

60,011,532

0

0

پتروشيمي کيان (سهامي خاص)

1392/09/30

0

0

0

شرکت پتروشيمي خراسان

 

0

0

0

توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي

1391/12/30

0

0

0

خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان

1391/06/31

19,503,234

17,000,000

850

مديريت سيسمتهاي کارآمد

1391/12/30

28,935

2,200

11

خدمات مديريت هامون سپاهان

1392/09/30

0

0

0

سپرده هاي بانکي

 

82,000,000,000

82,000,000,000

82,000

بازرگاني ناوک آسيا کيش

1391/12/30

163

20

1

مالي و اعتباري کوثر مرکزي

1391/12/30

228

190

1,221

جمع

 

 

 

935,851

 

 

با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت سود هر سهم شرکت برای سال مالی 92 می تواند به بیش از 200 تومان افزایش یافته و برای سال مالی 93 نیز در اولین گزارش ها می تواند مبلغی بیش از 250 تومان به ازای هر سهم اعلام کند که با توجه به تعدیل زیر مجموعه ها ( با سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 ) در گزارش های شش ماهه و 9 ماهه و 12 ماهه و تعدیل احتمالی شپدیس و سرمایه گذاری هامون سپاهان قابلیت رشد خواهد داشت.

 

 

شرح

واحد

بودجه 92

برآورد 92/09/30

برآورد 93/09/30

سود حاصل از سرمایه گذاری

میلیون ریال

18,505,520

21,647,291

26,262,916

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

میلیون ریال

630,305

741,660

741,660

 سود حاصل از سایر فعالیتها

میلیون ریال

0

0

0

جمع درآمدها  

میلیون ریال

19,135,825

22,388,951

27,004,576

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

میلیون ریال

-47,000

-47,000

-65,800

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی

میلیون ریال

0

0

0

سود (زیان) عملیاتی  

میلیون ریال

19,088,825

22,341,951

26,938,776

هزینه های مالی  

میلیون ریال

-1,037,956

-1,037,956

-1,453,138

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  

میلیون ریال

40,695

40,695

40,695

سود (زیان) قبل از کسر مالیات  

میلیون ریال

18,091,564

21,344,690

25,526,332

مالیات

میلیون ریال

0

0

0

سود خالص

میلیون ریال

18,091,564

21,344,690

25,526,332

سرمایه

میلیون ریال

10,000,000

10,000,000

10,000,000

EPS

ریال

1,809

2,134

2,553

 

 

برآورد ارزش خالص دارایی ها


ارزش خالص دارایی های شرکت نیز وابستگی زیادی به پتروشیمی پردیس دارد به طوری که بیش از 36 درصد ارزش افزوده بورسی شرکت متعلق به معاملات این شرکت اوره ساز بزرگ می باشد

 

پرتفوی بورسی

نام شرکت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده

ارزش بازار

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش هر سهم (ریال)

افزایش (کاهش)

پالايش نفت شيراز

1,027,549

533,225,344

51.89

9,883,332

12,390,557

18,535

23,237

2,507,226

پتروشيمي شيراز

2,550,000

1,396,547,512

54.77

4,723,124

13,616,338

3,382

9,750

8,893,215

پالايش نفت تبريز

1,942,105

984,561,915

50.7

3,317,974

26,730,856

3,370

27,150

23,412,882

پتروشيمي پرديس

3,000,000

2,034,745,720

67.82

3,168,099

40,440,571

1,557

19,875

37,272,472

پتروشيمي زاگرس

2,400,000

881,937,461

36.75

2,269,225

23,877,575

2,573

27,074

21,608,350

پتروشيمي کرمانشاه

1,764,600

739,646,120

41.92

1,881,660

6,531,075

2,544

8,830

4,649,416

پتروشيمي خراسان

1,789,912

323,079,116

18.05

949,853

2,755,542

2,940

8,529

1,805,689

حفاري شمال

2,605,405

259,479,170

9.96

853,946

1,595,797

3,291

6,150

741,851

پتروشيمي مارون

4,000,000

267,326,128

6.68

749,048

7,752,458

2,802

29,000

7,003,410

پتروشيمي امير کبير

3,600,000

80,501,192

2.24

254,786

353,722

3,165

4,394

98,936

پالايش نفت لاوان

1,143,422

450,000

0.04

1,683

10,890

3,740

24,200

9,207

پالايش نفت تهران

61,220

20,000

0.03

1,507

20,000

75,350

1,000,000

18,493

شرکت بورس انرژي

200,000

1,087,000

0.54

1,087

1,087

1,000

1,000

0

جمع

 

 

 

28,055,323

136,076,468

 

 

108,021,146

 

 

پرتفوی غیر بورسی

نام شرکت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده

ارزش بازار

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش هر سهم (ریال)

افزایش (کاهش)

ساير

300,000

26,751

89.17

604,685

5,488,819

22,604,202

205,181,830

4,884,134

حمل و نقل ريلي نيرو

60,000

55,099,988

91.83

100,282

227,618

1,820

4,131

127,336

مالي و اعتباري کوثر مرکزي

1,500,000

6,428,870

0.43

6,429

7,329

1,000

1,140

900

توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي

50,000

2,500,000

5

2,600

2,600

1,040

1,040

0

پتروشيمي کيان (سهامي خاص)

1,000

530,000

53

530

530

1,000

1,000

0

مديريت سيسمتهاي کارآمد

5,000

5,000

1

348

706

69,600

141,145

358

سرمايه گذاري هامون سپاهان

1,000

999,996

100

190

4,166,215

190

4,166,232

4,166,025

خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان

500

50

10

50

5,153

1,000,000

103,067,222

5,103

خدمات مديريت هامون سپاهان

10

1,400

14

1

17,927

714

12,805,095

17,926

جمع

 

 

 

715,150

9,916,933

 

 

9,201,783

 

 

 

 

شرح

بورسی

غیر بورسی

جمع

(ميليون ريال)

(ميليون ريال)

(ميليون ريال)

ارزش جاری

136,076,468

9,916,933

145,993,401

بهای تمام شده

28,055,323

715,150

28,770,472

ارزش افزوده

108,021,146

9,201,783

117,222,929

حقوق صاحبان سهام

 

21,309,308

ذخیره کاهش ارزش

 

0

سود پرتفوی بعد از تاریخ ترازنامه

 

111,355

سرمایه

 

10,000,000

ارزش خالص دارایی ها

 

138,643,592

( ریال )NAV

 

13864

   قیمت جاری سهم (P)

 

10727

P/NAV

 

0.77

 

 

ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی ارائه شده و همچنین به روز رسانی قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه بورسی و ارزش گذاری سهام شرکت های غیر بورسی( با توجه به آخرین سود های اعلامی و پی بر ای 5 ) برابر با 13864 ریال می باشد که قیمت سهم در محدوده ی 77 درصدی آن معامله می شود.اگر نسبت قیمت به ناو آن را 85 در نظر بگیریم قیمت سهم بیش از 1150 تومان بدست می آید.از لحاظ سودآوری همانطور که بررسی شد شرکت می تواند برای سال جاری به سود 200 تومانی دست یابد که با تقسیم سود 90 درصدی در مجمع قیمت سهم بیش از 1100 تومان خواهد بود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • باشگاه مشتریان با جایزه
  • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
  • دریافت اعتبار معاملاتی
  • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
  • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره

سایر مطالب: محاسبه ناو پارسان در مهر 92, معرفی سهام بنیادی برای خرید

به اشتراک بگذارید:

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
شجاع‌الدین جهاندیده

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و... به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین مطلب