پیش‌بینی مسابقات پلکان دوشنبه 18 آبان 94

مسابقات پلکان

 تغییر رقم شاخص کل در روز دوشنبه ۱۸آبان در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

گزینه 1 : بیش از ۱۰۰ واحد رشد خواهد کرد  (احتمال بالا)
گزینه 2 : بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد رشد خواهد کرد (قوی‌ترین احتمال)
گزینه 3 : بین ۰ تا ۵۰ واحد رشد خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 4 : بین ۰ تا ۵۰ واحد افت خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 5 : بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد افت خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 6 : بیش از ۱۰۰ واحد افت خواهد کرد (احتمال کم)

 تغییر قیمت پایانی سهم “سايپا ” (خساپا)، در روز دوشنبه (۱۸آبان ) در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

گزینه 1 : قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 2 : قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 3 : قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد (قوی‌ترین احتمال)
گزینه 4 : قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد (احتمال بالا)

 تغییر قیمت پایانی سهم “فولاد مباركه اصفهان” (فولاد)، در روز دوشنبه (۱۸آبان ) در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

گزینه 1 : قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 2 : قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد (احتمال بالا)
گزینه 3 : قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد  (قوی‌ترین احتمال)
گزینه 4 : قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد  (احتمال کم)

 تغییر قیمت پایانی سهم “سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌” (وبیمه)، در روز دوشنبه (۱۸آبان ) در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

گزینه 1 : قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 2 : قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 3 : قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد (قوی‌ترین احتمال)
گزینه 4 : قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد (احتمال بالا)

 تغییر قیمت پایانی سهم “ماشين‌ سازي‌ اراك‌ ” (فاراک )، در روز دوشنبه (۱۸آبان ) در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

گزینه 1 : قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 2 : قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد (احتمال کم)
گزینه 3 : قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد (احتمال بالا)
گزینه 4 : قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد (قوی‌ترین احتمال)

سلب مسئولیت

مسابقات پلکان چیست؟

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس