عرضه اولیه سکه (ICO) (دسته بندی)

در این دسته عرضه‌های اولیه سکه معرفی می‌شود و سایر نکات در خصوص ICO قابل خواندن است.