قشیر – شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد

شرکت قند شیروان و اصفهان از نظرظرفیت اسمی بعد از قند مغان ، دزفول و جوین در رده چهارم بزرگترین شرکتهای تولید کننده قند کشور است. همچنین در سالیان اخیر به لحاظ ظرفیت قابل دسترس و عملی بهره برداری چغندری (متوسط مصرف چغندر ) در رده اول کشور قرار گرفته است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر است:

الف) اداره کردن کارخانه قند و انجام کلیه امور تولیدی مربوط به صنعت قند سازی، تصفیه و استخراج شکر

ب) مبادرت به هرگونه عملیات ومعاملات مجاز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ضروری یا مفید باشد.

ج) مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آنها با فعالیت بند «الف» منطبق یا مرتبط باشد.از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکتهای مزبور به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی شرکت.

به موجب پروانه بهره برداری شماره 311/53/21169 به تاریخ 1342/05/27 که توسط اداره کل صنایع خراسان صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 4000 تن در شبانه روز در سال 1340 آغاز شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس