وصندوق – سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

در تـاریخ 1367/04/25 شركت سرمایه گـذاری صندوق بازنشسـتگـی مستخدمین مشمــول قانـون استخدام كشـوری در قالب شركت سهامی خاص تحت شماره 70513 در اداره ثبــت شــركت هــای تــهران بــه ثبــت رسیــد و در تــاریـخ 1378/03/26 با تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محتـرم سهام، نام شركت به شركت سرمایه گذاری صنـدوق بازنشستگی كشوری (سهامی عـام) تبـدیل گردید و در تاریخ 1379/06/31 در ســازمــان بــورس اوراق بهـادار تهـران پذیرفتــه شد.

فعالیت شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشـوری (سهامی عام) طبق ماده (3) اساسنامه عبارت است از: سرمایه گذاری و مشاركت در شركت‌ها، طرح‌ها،‌ واحدهای تولیدی و صنعتی،‌ خدماتی و بازرگانی و خرید و فروش سهام این‌گونه شركت‌ها و انجام عملیاتی كه به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت‌های مذكور ارتباط داشته باشد و یا اجرای آن‌ها را تسهیل نماید و نیز اداره آن قسمت از امـوال، مـوسسات و شركت‌های مربـوط به تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشـور و سـایر امـوال و مؤسسات و شركت‌هایی كه توسـط صندوق بـازنشستگی كشوری در اختیار ایـن شركت گذاشته می شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

اموزش بورس