نگاه بنیادی به “وساپا” / محاسبه NAV و پرتفوی سرمایه‌گذاری سایپا

نگاهی به شرکت سرمایه گذاری سایپا عوامل بنیادی موثر بر شرکت طبق آخرین پرتفوی وساپا که منتهی به دوره 94.10.30 می باشد . گروه خودرو و ساخت قطعات با 43.04…
بیشتر بخوانید