10 کتاب در مورد قانون مالیات و حسابداری مالیاتی

10 کتاب در مورد قانون مالیات و حسابداری مالیاتی

رشته حسابداری از نظر اشتغال در صدر همه رشته‌ها قرار دارد چون همه شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و حتی فروشگاه‌ها هم به حسابدار نیاز دارند. معمولا حسابداری برای فروشگاه‌ها و مغازه‌ها با دانش حسابداری مقدماتی،…